Projekty a dotace

A3-plakat-publicita.docx
webové stránky.docx
a3.pdf

Šablony v mateřské škole Klánovice III 

Dne 29.3.2022 jsme vyrazili v rámci projektu Šablony v mateřské škole Klánovice III registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018445  na projektový den mimo školu, který se konal v  ekocentru Toulcův dvůr.

Děti se pomocí příběhu o rodině, která si koupila kozu, dozvěděly co všechno koza potřebuje, aby byla spokojená.  Děti se seznámily s dalšími zvířaty, která nám dávají mléko. Společně jsme si prohlídli kozí chlívek, navštívili kozu Rózu, krávu Jitku a ovečku Julii a pomocí návštěv různých míst ekocentra jsme vyluštili složitou křížovku. Nakonec jsme si vyzkoušely dojení na dřevěné koze, zjistily co všechno se vyrábí z mléka a ochutnaly kozí sýr, jogurt a mléko.

Děti byly z projektu úplně nadšené, pracovaly s nadšením a už teď se těší na další výjezd  do ekocentra. 

Tuto aktivitu lze určitě doporučit kolegům a jejich třídám. Velmi vhodným způsobem seznamuje děti s welfare hospodářských zvířat a ukazuje dětem původ potravin. Rozvíjením pozitivního vztahu dětí ke zvířatům a přírodě je vhodným nástrojem environmentální výchovy.A3.pdf.pdf

Podpora inkluze v mateřské škole Klánovice II 

  CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001981

Projektový den ve výuce 11.4.-13.4.2022 s názvem Velikonoce u nás


Odborník z praxe děti seznámil s méně známými tradicemi, které by neměly být zapomenuty v období Velikonoc „ Šest postních nedělí před Velikonocemi“ a  „ Pašijový týden“


Děti byly hravou formou seznámeny s kulturními tradicemi země, ve které žijí a které ze života lidí pomalu vymizely.  Pomocí smyslových her jsme se vrátili do „starých časů“, kdy se ještě „držely“ Liščí, Pražná, Kýchavičná, Družebná, Smrtná a Květná neděle a také Pašijový týden se všemi svými tradicemi. 


Program hodnotíme velmi kladně. Jistě přispěl k rozvoji pozitivního vztahu k českým velikonočním tradicím, posílil citlivost k přírodě a děti díky němu získaly dovednosti pro vnímání probouzející se přírody.


Tématické setkání dne 8.11. 2022 ( 2 hod.) 

na téma Interkulturní kompetence


Cílem aktivity bylo seznámení se s jazykovou a sociokulturními specifiky nejpočetnějších skupin cizinců žijících v ČR.

Setkání rozšířilo povědomí účastníků o cizincích žijících v ČR, o jejich způsobu života a umožnila jim pochopit některá specifika jejich chování a jednání.

Cíle byly naplněny.


Tématické setkání dne 24.11. 2022 ( 2 hod.) 

na téma Dítě cizinec v MŠ


Cíl aktivity bylo seznámení se s podpůrnými opatřeními pro děti cizince a s výukou českého jazyka pro cizince.

Cíle byly naplněny.

text_web-2.docx

Podpora inkluze v MŠ

Dne 22.9.2021 se v MŠ uskutečnilo 3 hodinové komunitně osvětové setkání rodičů, dětí a pedagogů z MŠ „ HRNEČKU, VAŘ!“, zaměřené na řešení problémů dané lokality. 

Cílem setkání bylo prostřednictvím daného tématu posilovat aktivní občanství a podpora prodeje lokálních surovin. Tento cíl byl úspěšně splněn.

Ve dnech od 20.12.2021 - 22.12.2021 proběhl na všech třídách projekt „Vánoce ve světě“ 

Cílem projetu bylo uvést děti do společenství ostatních lidí uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, pomoci dětem osvojit si kulturní rozmanitost, rozvíjet kritické myšlení, osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, vytvářet povědomí o existenci ostatních národností. 

Cíle byly naplněny. Program přispěl k uvědomění si, že každý má ve společenství svou cenu, že každý prožíváme svátky jiným způsobem a jak je krásná multikulturní rozmanitost.

A3.pdf.pdf

Podpora inkluze v MŠ

Od 1.9.2020 – 31.12.2022 je naše instituce realizátorem projektu „Podpora inkluze v mateřské škole Klánovice II“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001981, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je podpořit inkluzivní vzdělávání na MŠ Klánovice prostřednictvím zapojením dvojjazyčného asistenta pedagoga, vzděláváním pedagogických pracovníků včetně realizace projektových dnů a komunitních aktivit.

a3.pdf

Šablony III.


Od 1.9.2020 – 31.8.2022 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony v mateřské škole Klánovice III“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018445, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a vzdělávání žáků. Celková výše podpory činí 412.823,- Kč. 


20190821130010.pdf

Podpora inkluze v MŠ

   Cílem tohoto projektu je poskytnout dočasnou podporu dvojjazyčného školního asistenta dětem s odlišným mateřským jazykem. Poskytuje podporu pedagogovi při organizaci výuky pro celý kolektiv a také dětem, u kterých je odlišný mateřský jazyk bariérou v domluvě. 

20190821143501.pdf

Projekt - Modernizace učeben MŠ

   Cílem projektu pro naší Mateřskou školu bylo pořízení vybavení vnitřní a  přírodní učebny zaměřené na environmentální výuku.