O školce

   Mateřská škola, jak ji chápeme, má být místem pohody a bezpečí, místem, které probouzí v dětech zvídavost, tvořivost, zdravé sebevědomí, které učí děti chápat souvislosti, vzájemnou závislost přírody, lidského života a kultury. Věnujeme pozornost hodnotám jako je přátelství a tolerance, pěstujeme v dětech laskavost a cit pro rozdílnost. Naším cílem je vytvářet v dětech pocit, že jsme tu jeden pro druhého. Že jsme spolu ve chvílích pohody a radosti, ale i ve chvílích nezdaru, smutku či nepohody, se kterou zde nikdo nezůstává sám.

V mateřské škole je 7 tříd. Třída Koťat je určena nejmladším dětem ve věku 2 - 3 roky. Třída Myšek je určena dětem ve věku 3 - 4 roky. Třída Ježků pracuje podle programu "Začít spolu" a třída Vlčat je inspirována lesní pedagogikou. Pro nejstarší děti máme v naší mateřské škole mikrotřídu určenou jen dětem v posledním roce návštěvy MŠ a dětem s odkladem školní docházky. Ostatní třídy Žab a Žiraf jsou heterogenní. Všechny třídy pracují podle vzdělávacího programu "Spolu v pohodě i nepohodě".

Vzdělávací program "Spolu v pohodě i nepohodě"

   Program je zaměřen na mezilidské vztahy s cílem rozvíjet dítě jako součást světa, ve kterém žije. Mateřská škola, jak ji chápeme, má být místem pohody, bezpečí, jistoty, místem, které umožňuje všestranný rozvoj dítěte a které nenásilnou formou probouzí v dětech zvídavost, tvořivost, zdravé sebevědomí, schopnost empatie, spolupráce, učí děti chápat souvislosti, vzájemnou závislost přírody, lidského života a kultury.

   Všichni máme příležitost objevit své možnosti, ale i rozmanitosti světa, učit se srozumitelné komunikaci, jež přispívá k vzájemnému sblížení, pochopení. Věnujeme pozornost hodnotám jako je přátelství, tolerance, pěstujeme laskavost a cit pro rozdílnost. Naším cílem je vytvářet v dětech pocit, že jsme tu jeden pro druhého. Že se ve chvílích, kdy se cítí nejisté, mají na koho obrátit, že jim druhý, dospělý, kamarád podá pomocnou ruku. A zároveň i v nich samých vytvářet otevřenost, připravenost nabídnout svou pomoc a srdíčko tomu, kdo potřebuje, že jsme tu jeden pro druhého - spolu - ve chvílích pohody, společně sdílené radosti, ale i ve chvílích nezdaru, smutku, nepohody, se kterou zde nikdo nezůstává sám.

   Vše, co se ve škole děje, je prospěšné dítěti. Každé dítě je respektováno a přijímáno jako partner. Učitelé společně s dětmi vytvářejí pravidla soužití. Vzájemná komunikace je pozitivní, pro dítě podnětná a rozvíjející. Prostředí školy je přátelské a vstřícné a je přizpůsobováno potřebám dětí. Metody práce jsou založené na prožitku, vzoru, hře, pohybu, manipulaci a experimentu, komunikaci, tvoření a fantazii, myšlenkových operacích.

Popis školky

   Mateřská škola je umístěna ve dvou propojených budovách, v původní vile s novou přístavbou dřevostavby a v moderní stavbě zakončené učebnami s kruhovým půdorysem. 

   V podkroví původní vily je třída Soviček, v 1. patře třída Ježků, v přízemí Koťata. V nové části dřevostavby je třída Myšek. Každá třída má vlastní hernu, třídu, sociální zázemí a šatnu.

   Architektonické pojetí druhé budovy je moderní. Třídy Žabek a Žiraf mají kruhový tvar, jsou světlé a prostorné. Ve druhém podlaží je umístěna víceúčelová místnost, která slouží převážně jako tělocvična či divadelní sál. Školní kuchyně se nachází v suterénu této budovy. 

   Škola má k dispozici velkou zahradu rozdělenou na tři části. Herní s dětským hřištěm a přírodní učebnu pro všechny smysly, která vznikla díky štědrosti rodičů a zahrnuje pěstitelský, chovatelský a pracovní koutek. Třetí část zahrady před budovou školky je určena pro nejmladší děti, jsou zde umístěny herní prvky pro děti od dvou let.

   Na této zahradě se také nachází nová dřevěná stavba - Jurta, zázemí pro třídu Vlčat, která pracuje podle principů lesní pedagogiky. 


Podívejte se k nám

Můžete k nám nakouknout pomocí virtuální prohlídky a videoprezentace.